Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging De Bekkelweide, gevestigd te Geesteren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40075152, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@bekkelweide.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan wordenenhet uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.VoornaamAchternaamAdresGeboortedatumTelefoonnummerE-mail adresUitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 6 maandenLedenadministratie
AdministratieVoornaamAchternaamAdresGeboortedatumTelefoonnummerE-mail adresBankgegevensBetaalgegevensUitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Ledenadministratie
Versturen digitale berichtenPublicatie ledenlijst (afgeschermd)VoornaamAchternaamAdresGeboortedatumTelefoonnummerE-mail adresUitvoering van de overeenkomst Zolang men als lid ingeschreven is.LedenadministratieWebbeheerder
Publicatie telefoonnummers commissieledenVoornaamAchternaamTelefoonnummerAfspraakZolang men commissielid isWebbeheer
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.VoornaamAchternaamAdresTelefoonnummerE-mail adresToestemmingZolang de toestemming niet is ingetrokken.Ledenadministratie

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, zoals de KNLTB, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Foto’s en afbeeldingen gemaakt tijdens wedstrijden en andere evenementen welke geplaats zijn op onze website zullen op uw verzoek verwijderd worden.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Ledenadministratie

E-mail:                         ledenadministratie@bekkelweide.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.