Jaarvergadering 2024

Aan: Jeugd- en Seniorleden van tennisvereniging “De Bekkelweide”
Betreft: Uitnodiging jaarvergadering d.d. 29 januari a.s. 2024


Beste jeugd- en seniorleden,

Hierbij nodigt het bestuur van tennisvereniging “De Bekkelweide” jullie uit tot het bijwonen van de algemene jaarlijkse ledenvergadering op maandag 29 januari 2024 om 20.00 uur in het clubgebouw.  

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

    1. Opening door de voorzitter
    2. Notulen algemene ledenvergadering van 30 januari 2023
    3. Verslag van de secretaris
    4. Voorstel tot statutenwijziging (concept statuten liggen ter inzage bij de penningmeester. Een verzoek tot inzage kan worden gericht aan penningmeester@bekkelweide.nl)
    5. Verslag van de penningmeester inzake de jaarrekening 2023 en vaststelling begroting 2024.
    6. Verslag kascommissie
    7. Commissie mutaties
    8. Commissie-activiteiten
    9. Pauze
    10. Bespreking aandachtspunten
        ◦ Contributie
        ◦ Introductie Verantwoord Alcoholgebruik
        ◦ Energieverbruik tenniscomplex
        ◦ Wat verder ter tafel komt
    11. Huldiging jubilarissen en kampioenen
    12. Rondvraag
    13. Sluiting

Als jullie onderwerpen willen bespreken dan verzoeken wij dit vooraf kenbaar te maken bij één van de bestuursleden.

Tot ziens op de vergadering.
Het bestuur rekent op jullie aanwezigheid, indien u niet aanwezig kunt zijn graag vooraf afmelden bij info@bekkelweide.nl.

Met sportieve groet,
Bestuur “Tennisvereniging De Bekkelweide”